αρχικη

Διεθνής Οργανισμός για την Ειρήνη και τη Δικαιοσύνη “WOPAJ “

                “Κοιτάμε ότι κοιτάνε …. Αλλά θα βοηθήσουμε να δουν ότι ΑΓΝOΟΥΝ”

 

 ΜΗ ΚΕΡ∆ΟΣΚΟΠΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ με την επωνυμία «ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ Ειρήνη & Δικαιοσύνη» ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ” και στη ξενόγλωσση μετάφραση της “WORLD ORGANIZATION Peace & Justice και σε συντομία “W.O.P.J.A “

 

ΣΚΟΠΟΣ :

1. Οι σκοποί είναι μη κερδοσκοπικοί αλλά γενικότερα οικονομικοί κατά την έννοια του άρθρου 784 Α.Κ. και ειδικότερα είναι φιλανθρωπικοί, ανθρωπιστικοί, κοινωφελείς και κοινωνικοί και συνίστανται στην Αλληλεγγύη, την Ανθρωπιστική Βοήθεια και Ιατρική Προσφορά σε συνανθρώπους μας που υποφέρουν σωματικά ή ψυχικά, ανεξαρτήτως θρησκείας, φύλου, φυλής, πατρίδας και ηλικίας, Ελλήνων και Αλλοδαπών, ευρισκομένων εντός ή εκτός Ελληνικής Επικράτειας, προσφύγων, οικονομικών μεταναστών ή αιτούντων Άσυλο, αστέγων, απόρων, μακροχρόνια ανέργων, ατόμων ΑΜΕ Α , τρίτης ηλικίας, δραστηριότητες για καθαρό περιβάλλον,  στήριξη κατοίκων στις νησιωτικές και ακριτικές περιοχές της Ελλάδας με περιορισμένη πρόσβαση σε δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη ή όπου αυτή δεν παρέχεται επαρκώς.

2. Ειδικότερα, προς στήριξη των προαναφερόμενων κοινωνικών ομάδων, περιλαμβάνονται:

1) Η αγορά, ανέγερση, μίσθωση ή με οποιονδήποτε νόμιμο τρόπο απόκτηση κυριότητας ή χρήσης ξενώνων και η λειτουργία αυτών, καλύπτοντας δωρεάν τις άμεσες βιοτικές ανάγκες απόρων ελλήνων και μεταναστών και προσφύγων σε ένδυση, υπόδηση, τροφή, στέγη, είδη πρώτης ανάγκης, ψυχολογική υποστήριξη, δημιουργική απασχόληση, υπηρεσίες διερμηνείας, αναζήτησης συγγενών με στόχο την επανένωση οικογενειών, μεταφοράς τους στη χώρα προορισμών τους ή στη χώρα επαναπατρισμού τους, εφόσον το επιθυμούν

2) Ανάπτυξη και υλοποίηση δράσεων για τους ασυνόδευτους ανήλικους πρόσφυγες που αποσκοπούν στην ασφαλή διαμονή τους και τη μεταφορά τους, καλύπτοντας ταυτοχρόνως δωρεάν όλες τις βιοτικές τους ανάγκες , ένδυσης,

υπόδησης, σίτισης, στέγασης, ψυχαγωγίας, ψυχολογικής υποστήριξης, σε συνεργασία με Αρμόδιους Φορείς για την Προστασία των Ανηλίκων, σύμφωνα με την Ελληνική και ευρωπαϊκή Νομοθεσία αλλά και τους κανόνες Διεθνούς Συμβάσεως για τα Δικαιώματα του το ανθρώπου

3) Η δωρεάν παροχή υπηρεσιών για την κοινωνικοοικονομική ένταξη των μεταναστών και των προσφύγων στην Ελλάδα.

4) Η δημιουργία, διαχείριση και λειτουργία δομών δωρεάν φιλοξενίας για ευάλωτες ομάδες πληθυσμού, όπως ενδεικτικά θύματα βασανιστηρίων, οικογενειακής βίας και κακοποίησης, θύματα trafficking , απόρους, άστεγους, ανεξαρτήτως φύλου, ηλικίας, εθνικότητας, θρησκείας,

5) Η παροχή υπηρεσιών δωρεάν κοινωνικής υποστήριξης με συμβουλευτικό ή ψυχολογικό χαρακτήρα,

6) Η παροχή δωρεάν νομικής συνδρομής και εκπροσώπησης ενώπιον Δικαστηρίων και αρμοδίων Αρχών εντός ή εκτός της Ελληνικής Επικράτειας σε θέματα ασύλου, ανθρωπίνων δικαιωμάτων και κοινωνικής Πρόνοιας (π.χ. Νόμος για υπερχρεωμένα νοικοκυριά και συναφείς Νόμους),

7) Υποστήριξη, εκτός των ανωτέρω κατηγοριών, των μακροχρόνια Ανέργων και ατόμων ΑΜΕΑ και στην εύρεση Εργασίας,

8) Η ανάπτυξη δράσεων με στόχο την ενημέρωση, ευαισθητοποίηση του πληθυσμού για την καταπολέμηση του ρατσισμού και της ξενοφοβίας,

9) Η διάδοση της ιδέας του εθελοντισμού και εξεύρεσης ανθρώπινων πόρων στους τομείς δραστηριότητας της εταιρείας

10) Η ανάληψη πρωτοβουλιών και συνεργασιών με Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, κοινωνικούς και επιστημονικούς φορείς ιδιωτικούς ή κρατικούς για την ανάπτυξη και υλοποίηση δράσεων κοινωνικής αλληλεγγύης.

2.3. Η Εταιρεία δεν εμπλέκεται σε καμιά δραστηριότητα κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Για την επίτευξη των σκοπών της η Εταιρεία μπορεί να οργανώνει συνέδρια, σεμινάρια, διαλέξεις, χοροεσπερίδες, συναυλίες, να συμμετέχει σε άλλες εταιρείες, οργανισμούς, ομοσπονδίες και οργανώσεις πάσης φύσεως που επιδιώκουν ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς και να προβαίνει εν γένει σε κάθε πρόσφορη κατά την κρίση της απαιτούμενη ενέργεια.

2.4. Η οργάνωση και η δράση της Εταιρείας βασίζονται στις Αρχές της εντιμότητας, ευθύτητας, σεβασμού της προσωπικότητας των συνανθρώπων μας ασχέτως κοινωνικού, βιοτικού, οικονομικού και επαγγελματικού επιπέδου, θρησκεύματος, φύλου, εθνικότητας ή άλλης διάκρισης και υλοποιούνται με τις αρχές του εθελοντισμού και της κοινωνικής αλληλεγγύης και προσφοράς.

 

 

Διεθνής Οργανισμός για την Ειρήνη και τη Δικαιοσύνη “WOPAJ “